Algemeen

Leeswijzer

Leeswijzer

De kadernota geeft beleidsmatige richting en kaders die in de programmabegroting verder uitgewerkt worden, zowel inhoudelijk als financieel. In de kadernota geven we op hoofdlijnen de speerpunten en de financiële uitwerking hiervan weer. We streven er naar om de kadernota compact te houden.
Het college legt de kadernota voor de zomer aan de gemeenteraad voor. De gemeenteraad kan het college opdrachten meegeven voor de uitwerking van de kadernota in de begroting.
De kadernota bestaat uit diverse onderdelen. In deze leeswijzer wordt bij alle onderdelen een korte uitleg gegeven.

Aanbiedingsbrief
In de aanbiedingsbrief geeft het college van burgemeester en wethouders de hoofdlijnen van deze kadernota weer.

Financiële positie en op weg naar de begroting
In dit hoofdstuk beschrijven we de financiële positie van de gemeente Oss. Vervolgens geven we daar een korte toelichting op. Verder staan we stil bij de structurele begrotingsruimte en geven we aan welke financiële uitgangspunten we zullen hanteren bij het opstellen van de begroting.

Programma’s
Per programma beschrijven we wat we willen bereiken en wat de speerpunten zijn voor 2024 en verder.

Bijlagen
In de bijlagen geven we de analyse van de meicirculaire 2023 en een overzicht van de reserves weer.

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2023 13:21:40 met de export van 06/15/2023 13:10:48